آماده کردن بذر شالی در روستای النگ ....
النگ روستای زیبا:برنج، مشهورترین محصول شمال ایران است و در سرتاسر این خطه می‌توان شالیزارهای بسیاری را زیر كشت این محصول دید. یكی از مهم‌ترین كارها حتی بهتراست  بهتربگویم سخت ترین و پرزحمت ترین کارهای  مردان و زنان شمالی، نشاء و برداشت برنج است.

النگ روستای زیبا:برنج، مشهورترین محصول شمال ایران است و در سرتاسر این خطه می‌توان شالیزارهای بسیاری را زیر كشت این محصول دید. یكی از مهم‌ترین كارها حتی بهتراست  بهتربگویم سخت ترین و پرزحمت ترین کارهای  مردان و زنان شمالی، نشاء و برداشت برنج است. نشاء برنج كه در اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود، از سخت‌ترین و طاقت‌فرساترین كارهای كشاورزی به حساب می‌آید و دختران و زنان شمالی باید پا در آب، دانه دانه نشاء‌های برنج را در خاك فرو كنند.جالب این است كه تمام كارهای مربوط به كاشت و برداشت برنج، به صورت گروهی انجام می‌شود و همسایه‌ها با یاری و مساعدت یكدیگر، كار را به سامان می‌رسانند.

در عصر حاضر، بیشترین کشت برنج در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان انجام می‌گیرد و از مراكز عمده كشت و تولید برنج در ایران به شمار می‌روند.ﺷﺎﻟﯿﺰارها و ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺎﻟیکاری، ﯾﮑﯽ از آن ﺟﺎذبه‌های هیجان اﻧﮕﯿﺰ روستاهای شمال اﺳﺖ. ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ رﯾﺸﻪ ﻧﺎمش «ﺑﺎ رﻧﺞ» اﺳﺖ. ﭘﺮ ﺑﯿﺮاه هم ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺮﻧجکاری ﮐﺎر ﭘﺮ زﺣﻤﺘﯽ اﺳﺖ، اما ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎﺷﺖ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ، زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺳﺤﺮاﻧﮕﯿﺰی دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای طﺒﯿﻌﺖﮔﺮدان و گردشگران ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻟﺬتﺑﺨﺶ و دلپذیر به‌ﺷﻤﺎر آﯾﺪ.


ﻣﺰرﻋﻪدار در نخستین گام، ﺷﺎﻟﯽهایی را ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده‌اﻧﺪ، در ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ در آب خیس می‌کنند ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ. ﺷﺎﻟﯽهای ﺧﯿﺲﺧﻮرده ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز از آب ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﭘّﻪ‌هاﯾﯽ روی همدﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. روی ﮐﭘﻪ‌ها ﮔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻨﺎک وهمچنین از گیاه آقطی ( در گویش محلی  پیلم)استفاده می کنند ﺗﺎ رطﻮﺑﺖ داﻧﻪ‌های ﺑﺮﻧﺞ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود و ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ آب وﻟﺮم ﺑﺮ روی ﺷﺎﻟﯽ‌ها، ﺑﺮ رطوﺑﺖ آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ. اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از عمل آوری  ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ.وقتی شالی‌ها زﯾﺮ ﮔﻮﻧﯽ‌های ﻧﻤﻨﺎک آرﻣﯿﺪه‌اﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ، در زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی  که ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ آﻣﺎده کرده اند(خزانه). ﻣﻨﺘﻈﺮ ورود جوانه‌های شالی است.

در نیمه‌های بهار، وقتی قـد جوانه برنج بین 18تا 24سانتی متررسید زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻮاﻧﻪ‌ها ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اصلی ﻓﺮا می رسد. اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ اﺳﺖ. دیدن دهها زن و مرد و دختر نشاء کار که دوشادوش همدﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻦ‌های ﭘﺮ از ﮔﻞ و ﻻی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﻪ‌ها را ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﻓﺎﺻﻠﻪ‌های ﻣﻨﺎﺳﺐ در دل ﮔِﻞ‌ها ﺟﺎی ﻣﯽدهند و همزمان ترانه‌های ﻣﺤﻠﯽ زمزﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، واقعاً جذاب و زیباست.

یعقوب محمودی شنبه 25 اردیبهشت 1395 - 10:04 ب.ظ نظرات()
آغاز برداشت کلزا در روستای النگ شهرستان کردکوی

النگ روستای زیبا:همزمان با شروع برداشت کلزا در استان گلستان، عملیات برداشت کلزا از مزارع روستای النگ از توابع شهرستان کردکوی استان گلستان آغاز شد


النگ روستای زیبا:همزمان با شروع برداشت کلزا در استان گلستان، عملیات برداشت کلزا از مزارع روستای النگ از توابع شهرستان کردکوی استان گلستان آغاز شد

زمانی عملیات برداشت کلزا شروع می‌شود که رنگ عمومی مزارع کرم استخوانی و یا قهوه‌ای روشن باشد و دانه‌ها در ساقه اصلی سیاه‌رنگ شده باشد. بهترین زمان برداشت در ساعات اولیه صبح از ساعت 6 تا 10 صبح و عصر از ساعت 16 به بعد است.

قیمت خرید تضمینی کلزا در سال جاری از سوی شرکت غله و بازرگانی گلستان هر کیلوگرم 25 هزارو 300 ریال می باشد.


یعقوب محمودی شنبه 25 اردیبهشت 1395 - 05:27 ب.ظ نظرات()
گوگل می‌خواهد یک کامپیوتر به چشم تزریق کند

گوگل می‌خواهد یک کامپیوتر به چشم تزریق کند

النگ روستای زیبا:شرکت گوگل می‌خواهد یک کامپیوتر در چشم شما کار بگذارد. این شرکت لنزی طراحی کرده که بدون این که لازم باشد هر روز عینک بزنید یا لنز بگذارید، دید چشم را اصلاح می‌کند. اما برای استفاده از این وسیله فرد باید کاری شبیه به تزریق انجام دهد. بعد از این که از طریق جراحی لنز چشم از کپسول چشم فرد برداشته شد، مایعی چسب مانند درون کپسول تزریق می‌شود، پزشکی که این جراحی را انجام می‌دهد “گجت داخل چشمی” را به کپسول لنز می‌چسباند.

این مایع، پس از تزریق، جامد می‌شود تا کپسول‌ لنز چشم و گجت را به هم بچسباند، و از این راه یک لنز طبی الکترونیکی بسازد. این لنز الکترونیکی مشکل بینایی فرد را برطرف می‌کند. سنسوری که در این وسیله وجود دارد قابلیت تشخیص دید اجسام دور و نزدیک را دارد و از این رو دیدی کاملا واضح به فرد می‌دهد.

گوگل..

گوگل برای این گجت درخواست حق ثبت اختراع کرده است. این درخواست که در سال 2014 به صورت پرونده درآمده بود، هفته‌ی گذشته منتشر شد. گوگل این گجت را یک لنز الکترونیکی می‌داند که بینایی را افزایش می‌دهد و فقط کافی است یک بار تزریق شود. البته شاید تزریق گجت به چشم خیلی ایده‌ی جالبی به نظر نرسد، اما یک‌بار کافی است تا همیشه از دردسر عینک و لنزهای طبی راحت شوید.

این اولین باری نیست که گوگل به ساخت تکنولوژی برای چشم انسان علاقه نشان داده. این غول تکنولوژی پیش از این اختراع لنز طبی هوشمند را هم به نام خود ثبت کرده است. این لنزهای هوشمند با انرژی خورشید کار می‌کنند و در کنار آن کارهایی مثل اندازه‌گیری سطح گلوکوز خون را انجام می‌دهند.

اما ثبت اختراع “گجت داخل چشمی”به این معنی نیست که این وسیله به زودی در دسترس قرار می‌گیرد. شاید باید چند سال دیگر هم با همین لنزهای‌ طبی و عمل‌های قابل برگشت با لیزر سر کنیم تا این تکنولوژی به مرحله‌ی اجرا برسد.
منبع: Tech Insiderیعقوب محمودی جمعه 24 اردیبهشت 1395 - 09:49 ب.ظ نظرات()
اولین کامپیوتر الکترونیکی جهان در چه سالی اختراع شد؟
آیا می‌دانستید اولین کامپیوتر الکترونیکی جهان در چه سالی اختراع شد؟
ENIAC بیش از ۱۵ متر طول و نزدیک به ۳۰ تن وزن داشت.

النگ روستای زیبا به نقل از دی جی کالا:در زمان جنگ جهانی دوم، پروژه‌ای سری با نام ENIAC (که مخفف Electronic Numerical Integrator and Computer به معنای کامپیوتر عددی الکترونیکی) آغاز به کار کرد. این پروژه توسط یک پروفسور ۳۲ ساله از دانشکده‌ی مهندسی برق «پنز مور» (Penn’s Moore) دانشگاه پنسیلوانیا و یک مخترع ۲۴ ساله انجام شد. هدف این پروژه، افزایش سرعت محاسبات ریاضی برای عملیات توپخانه‌ی ارتش بود. ENIAC در سال ۱۹۴۶ به طور رسمی آغاز به کار کرد و می‌توانست محاسبات ریاضی را با سرعت بالایی انجام دهد.

این کامپیوتر واقعا عظیم‌الجثه بود. ENIAC شامل ۱۷۵۰۰ «تیوب مکشی» (Vacuum Tube) بود که در ۵۰۰ هزار نقطه‌، به هم لحیم شده بودند. این کامپیوتر بیش از ۱۵ متر طول و نزدیک به ۳۰ تن وزن داشت.

کامپیوتر ENIAC

با اینکه امروزه ENIAC دیگر فعالیت نمی‌کند، ولی با هماهنگی با واحد مهندسی برق دانشگاه پنسیلوانیا، می‌توان از این کامپیوتر عظیم‌الجثه بازدید کرد.

امروزه یک تراشه‌ی کوچک که هم اندازه‌ی یک ناخن دست است، می‌تواند چند صد برابر سریعتر از این کامپیوتر ۳۰ تنی، پردازش کند.یعقوب محمودی جمعه 24 اردیبهشت 1395 - 09:23 ب.ظ نظرات()
آسمان فوتبال ایران آبی شد

تیم فوتبال استقلال خوزستان با پیروزی مقابل ذوب آهن اصفهان  برای نخستین بار قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران شد.


به گزارش النگ روستای زیبا به نقل ازایرنا، هفته 30 و پایانی لیگ برتر فوتبال ایران امروز با انجام 8 بازی در شهرهای مختلف کشور برگزار شد.
در یکی از حساس ترین مسابقات این هفته استقلال خوزستان مدعی اول قهرمانی و ذوب آهن اصفهان به مصاف هم رفتند.
پدیده این فصل از مسابقات لیگ برتر برای شگفتی سازی باید ذوب آهن را می برد تا جام را در اهواز بالای سر ببرد.
استقلال خوزستان موفق شدند این دیدار حساس را با نتیجه 2 بر صفر به سود خود به پایان برسانند تا برای نخستین بار در تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران مقام قهرمانی را بدست بیاورند.
گل های استقلال خوزستان را در این مسابقه رحیم زهیوی در دقایق 56 و 59 وارد دروازه ذوب آهن کرد.
پس از استقلال خوزستان که با 57 امتیاز قهرمان شد تیم های پرسپولیس با 57 و استقلال تهران 52 به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.
پس از گل دوم استقلال خوزستان یکی از هواداران این تیم دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد.
یعقوب محمودی جمعه 24 اردیبهشت 1395 - 07:08 ب.ظ نظرات()
قهرمانی تیم شهیدان ساور سفلی روستای النگ نماینده کردکوی درمسابقات داژبال استان گلستان

النگ روستای زیبا:مسابقات داژبال یا همان وسطی) مادر و دختر( اردیبهشت ماه در اردوگاه نشاط توسکستان گرگان با حضور 20 تیم از شهرستانهای استان  برگزار گردید.که در پایان مسابقات تیم ابتدایی دخترانه  شهیدان ساور سفلی روستای  النگ نماینده کردکوی مقام اول استان را به خود اختصاص داد.

اعضای تیم شهیدان ساور سفلی روستای النگ به ترتیب دانش آموز و مادردراین مسابقات عبارتند از:

هنگامه اسماعیلی. مادرش هدی مهدوى

فاطمه زهرا مهدوی مادرش فرخنده رحیمی


ورزش داژبال به معنای گرفتن توپ می باشد که در اصطلاح فارسی به این ورزش بازی وسطی  میگویند. داژبال یا بازی وسطی، یکی از ورزش‌های سنتی ایرانیان از دیرباز در کشورمان رواج داشته است و در این بازی هر تیم دارای ۴بازیکن اصلی و ۲بازیکن ذخیره است که در ۲نیمه 15 دقیقه‌ای با یکدیگر پیکار می‌کنند و بازیکنان یک تیم در وسط قرار می‌گیرند که می‌بایست خود را از خطر برخورد توپ از طرف حریف دور کنند و همچنین می‌توانند با گرفتن توپ (گل) به وسیله دست‌ها، اقدام به گرفتن یک امتیاز نمایند.‏


یعقوب محمودی چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 - 01:31 ب.ظ نظرات()
صدور حكم پرونده عامل آزار و اذیت سگ شكاری در كلاله

ایرنا- رییس دادگستری كل گلستان محیط بانی را حكم متهم پرونده آزار و اذیت یك سگ شكاری در كلاله بیان كرد و گفت: وی به 270 ساعت كار به منظور حفظ و صیانت محیط زیست از خسارت و آسیب ها محكوم شده است.

به گزارش النگ روستای زیبا به نقل از ایرنا از دادگستری استان، هادی هاشمیان اضافه كرد: این متهم همچنین به 74 ضربه شلاق محكوم شده است كه زیرنظر قاضی اجرای احكام، اجرا می شود.
وی افزود: این فرد اسفند 94 اقدام به اذیت و آزار بی رحمانه سگ شكاری خود كرده بود و سپس با پخش فیلم این حیوان آزاری در فضای مجازی، احساسات عمومی را جریحه دار كرد.
به گفته هاشمیان، این فرد پس از شناسایی در بازجویی ها علت این اقدام را، خوردن غذایش از سوی سگ اعلام نمود.
این فرد پس از انتشار این حیوان آزاری در فضای مجازی با كمك پلیس فتا شناسایی و دستگیر و با صدور قرار قانونی زندان شده بود.یعقوب محمودی چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 - 10:34 ق.ظ نظرات()
تعیین قیمت كاركرد كمباین در برداشت محصول های پاییزه گلستان

ایرنا - دبیر ستاد برداشت محصول های پاییزه گلستان، نرخ كاركرد كمباین برای برداشت محصول كلزا، گندم و جو در هر هكتار را در سال زراعی 95 - 94 اعلام كرد.

عید محمد فاروقی روز چهارشنبه به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: تعیین نرخ برای برداشت محصول های پاییزه استان با كمباین طبق برآوردهای كارشناسی در ستاد برداشت سازمان جهاد كشاورزی استان گلستان و بر مبنای هزینه‌های مربوطه به كمباین و نرخ‌ خرید تضمینی انجام شده است.
وی درادامه نرخ برداشت محصول ها را به این ترتیب اعلام كرد:
*كلزا
- عملكرد كمتر از 2 تن در هكتار یك‌میلیون و 300 هزار ریال
- عملكرد بیش از 2 تن در هكتار یك ‌میلیون و 500 هزار ریال

* گندم
- عملكرد كمتر از 2 تن در هكتار 900 هزار ریال معادل 70 كیلوگرم گندم
- عملكرد 2 تا 3 تن در هكتار یك‌ میلیون و 250 هزار ریال معادل 100 كیلوگرم گندم
- عملكرد بیش از 3 تن در هكتار یك‌ میلیون و 500 هزار ریال معادل 120 كیلوگرم گندم

*جو
- عملكرد كمتر از 1.5 تن در هكتار 750 هزار ریال معادل 72 كیلوگرم جو
- عملكرد بیش از 1.5 تن در هكتار یك میلیون ریال معادل 100 كیلو گرم جو
به گفته وی همچنین برداشت با كمباین‌های سنگین وارداتی (نیوهلند- كلاس مدیون310 و سمپو) به علت ریزش پایین ( 2 تا 1 درصد )، 15 درصد بیشتر از نرخ‌های اعلامی، است .
معاون فناوری و مكانیزاسیون سازمان جهادكشاورزی گلستان گفت: در سال زراعی 95 - 94 برای برداشت محصول پاییزه از سطح 480 هزار هكتار زیر كشت در این استان، دو هزار 700 دستگاه كمباین آماده شده است.
به گفته فاروقی در سال زراعی جاری برداشت حدود یك میلیون و 500 هزار تن محصول گندم، جو و كلزا از اراضی زیركشت در استان پیش بینی می شود.
برداشت دانه روغنی كلزار از سطح 11 هزار هكتار اراضی زیركشت در استان طی دو روز گذشته آغاز شده است.
برداشت گندم و جو نیز از كشتزارهای این استان در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی در خرداد ماه انجام می شود.
استان گلستان دارای 650 هزار هكتار زمین زراعی بوده و از قطب های مهم تولید محصول های پاییزه از جمله گندم در كشور به شمار می رود.یعقوب محمودی چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 - 10:32 ق.ظ نظرات()
اشك ها و لبخند ها در جمعه طلایی فوتبال ایران

ایرنا- هفته سی ام و پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران روز جمعه برگزار می شود تا از بین استقلال خوزستان و پرسپولیس یك تیم جشن قهرمانی خود را در ورزشگاه غدیر و یا آزادی برپا كند.

پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران در حالی با همه فرار و نشیب ها و تلخی و شیرینی های خود به ایستگاه پایانی رسید كه به گواه بسیاری از كارشناسان، فصل جاری لیگ برتر یكی از جذاب ترین لیگ های سال های اخیر محسوب می شود و برای تعیین قهرمان و دو تیم دیگر سقوط كننده باید تا دقایق واپسین، صبر كرد و منتظر اتفاقات فوتبالی بود.
نبرد شانه به شانه تیم شایسته استقلال خوزستان و پرسپولیس برای رسیدن به جام قهرمانی و تلاش ملوان انزلی، سیاه جامگان مشهد و راه آهن برای بقا در كنار امیدهای آسیایی شدن تراكتورسازی تبریز و نفت تهران، سبب شده تا هفته پایانی لیگ بسیار جذاب و نفس گیر باشد

**برنامه دیدارها بدین شرح است: (همه دیدارها راس ساعت 18 آغاز می شود)
پرسپولیس تهران - راه آهن تهران
تراكتورسازی تبریز - استقلال اهواز
استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
صبای قم - استقلال تهران
سایپا - نفت تهران
سیاه جامگان مشهد - ملوان انزلی
سپاهان اصفهان - پدیده مشهد
فولادخوزستان - گسترش تبریز
**جدول رده بندی:
1- استقلال خوزستان / 54 امتیاز و تفاضل گل به اضافه 17
2- پرسپولیس تهران/ 54 امتیاز و تفاضل گل به اضافه 15
3- استقلال تهران/ 51 امتیاز


یعقوب محمودی چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 - 10:18 ق.ظ نظرات()
ولادت فرخنده آموزگار شهادت امام حسین (ع) و روز پاسدار مبارک

سوم شعبان، ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت حسین بن علی علیه السلام مبارک و خجسته باد.

golestanemaیعقوب محمودی دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 - 10:34 ب.ظ نظرات()
افتتاح طرح عمرانی مدرسه شهید علیجان بیدر نامنی وشهید مهدان سالیکنده شهرستان کردکوی

تحریم ها را باید با مجاهدت در عرصه اقتصاد مقاومتی خنثی کرد(مقام معظم رهبری)


به گزارش النگ روستای زیبا به مناسبت هفته معلم دوطرح عمرانی تکمیل مدارس در روستاهای سالیکنده ونامن از توابع شهرستان کردکوی توسط قرارگاه قرب کوثر سازمان بسیج سازندگی سپاه نینوا گلستان با مشارکت سازمان آموزش و پرورش استان که تکمیل شده بود با حضور جانشین ناحیه سرگرد دماوندی و مسئول نمایندگی ناحیه کردکوی حجت الاسلام موسوی افتتاح شد در این افتتاحیه سرگرد دماوندی جانشین ناحیه کردکوی گفت: تمام کسانیکه به مدارج بالا رسیدند زمانی در همین مدارس مشغول تحصیل بودند وبا تلاش وکوشش امروز به این مقام ومنزلت رسیدند و شما هم اگر میخواهید در آینده فرد مفیدی برای خانواده واجتماع باشید باید تلاش کنید. وی با اشاره به نقش علم و دانش در سعادت جامعه اذعان کرد: ایمان ناشی از اعتقاد به توحید در کنار علم سودمند از فضیلتهای پایداری است که دوام و استواری در جامعه را پدید می آورد و ارزشها را در عرصه زندگی بشر بازتاب داده و افقهای روشن را برای نگاه به آینده در منظر انسانها قرار می دهد.یعقوب محمودی دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 - 05:09 ب.ظ نظرات()
قطع سهمیه گازوییل خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث از ماه آینده

ایرنا- مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: سهمیه گازوییل 94 هزار خودرو دیزلی فاقد بیمه شخص ثالث از ماه آینده حذف می شود.

جاذبه های شهرکردکوی: «سیدناصر سجادی» امروز (یكشنبه) در نشست خبری در حاشیه بیست و یكمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی افزود: بر اساس مذاكره با شركت های بیمه و بیمه مركزی، تخصیص سهمیه سوخت خودروهای گازوییل سوز فاقد بیمه شخص ثالث از خردادماه قطع می شود.
سجادی اعلام كرد: مالكان خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث از ششم اردیبهشت ماه با ورود كارت به سامانه هوشمند برای دریافت سوخت، پیام «هشدار بیمه» دریافت كردند و بر این اساس باید تا خردادماه مشكل بیمه خود را حل كنند.
وی افزود: در مرحله دوم از آغاز خردادماه صاحبان خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث با ورود كارت به سامانه هوشمند برای دریافت سوخت پیام «خطای بیمه» دریافت می كنند.
مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ادامه داد: این پیام به این معناست كه تا زمان رفع مشكل بیمه، كارت سوخت این خودروها غیرفعال می شود و امكان سوختگیری در هیچ یك از جایگاه های كشور را ندارند.
وی اعلام كرد: پس از اجرای طرح عرضه گازوییل بر اساس بارنامه و پیمایش، میانگین مصرف گازوییل در بخش حمل و نقل به كمتر از 50 میلیون لیتر در روز رسیده است.
سجادی، پیش بینی كرد با حذف سهمیه سوخت خودروهای گازوییل سوز فاقد بیمه شخص ثالث، روزانه دو میلیون لیتر دیگر صرفه جویی شود.یعقوب محمودی یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 - 08:02 ب.ظ نظرات()
پرستومهمانان بهاری

النگ روستای زیبا:برخی پرندگان و حیوانات در ذهنیت مردمان مفاهیم نمادینی یافته است. پرستو نیز چنین است.کوچ پرستوها در ذهنیت مردمان زنگ آمدن فصل سرما است و به عکس بازگشت او، نوید دهنده­ ی فرا رسیدن فصل گرما و بهار است.

پرستو در ذهن ما ایرانی ها نشانه­ ی بهار است و بهار رستاخیر طبیعت؛ بهار به معنای زندگی نو در زمین است. با فرارسیدن بهار او باز می گردد و زندگی دوباره با خود به همراه می­ آورد و با خود امید و خوشبختی و موفقیت را به ارمغان می­ آورد.

یک ضرب المثل روسی "با یک پرستو بهار نمی­ شود." (معادل فارسی "با یک گل بهار نمی شود.")


یعقوب محمودی یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 - 03:53 ب.ظ نظرات()
برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم درشهرستان کردکوی

اگر معلم وظیفه معلمی را بداند و به آن عمل كند، خداوند نعمت دانش را بر او بیشتر خواهد كرد.امام سجاد (ع)

جاذبه های شهرکردکوی:مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کردکوی بر اساس وظیفه خود در جهت پاسداشت مقام معلم، مراسم جشنی به رسم یادبود، روز یکشنیه مورخ 19/2/95 در سالن اجتماعات هتل پارتیان کردکوی برگزار نمود،این مراسم در فضایی صمیمانه وبا اجرای برنامه های متنوع فرهنگی برگزار شدو از ملعمین و مربیان نمونه شهرستانی تقدیر و تجلیل شد.در این مراسم، فرماندار شهرستان به همراه جمعی از مسئولین شهری و شهرستانی حضور داشتند.

یعقوب محمودی یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 - 03:24 ب.ظ نظرات()
باران در راه گلستان/ دمای هوا كاهش و دریا مواج می شود

اداره كل هواشناسی گلستان با صدور اخطاریه ای نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی و اختلال در تردد جاده ای استان به سبب ریزش باران طی روزهای آینده هشدار داد.


النگ روستای زیبابه نقل ازگزارش شنبه ایرنا در این اخطاریه كه رونوشتی از آن برای استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران گلستان ارسال شده؛ آمده است: براساس الگوهای پیش یابی تا فردا /یكشنبه/ استان تحت تاثیر سامانه كم فشار حرارتی قرار داشته اما از مقارن ظهر به تدریج سامانه پرفشار و بارشی از سمت غرب به استان نفوذ و تا روز سه شنبه 21 اردیبهشت جاری به تناوب فعال خواهد بود.این گزارش حاكیست: افزایش ابر، بارندگی، رعد و برق و گاهی در برخی نقاط وزش شدید باد، طوفانی شدن دریا، مه غلیظ و كاهش دما تا 10 درجه سانتی گراد از جمله پی آمدهای این سامانه جوی خواهد بود


یعقوب محمودی شنبه 18 اردیبهشت 1395 - 11:35 ب.ظ نظرات()
کل صفحات : 144    ...    15    16    17    18    19    20    21    ...